Regulamin

Zwroty

Zamawiający ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zamawiający odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, z wyjątkiem sytuacji, w której Zamawiający wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego (zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego). Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Zamawiającego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem. Sklep nie przyjmuje zwrotu żywych zwierząt, zarówno w sprzedaży internetowej, jak i stacjonarnej.

Reklamacja

Przyjmujemy reklamację. Wszystkie reklamację są rozpatrywane indywidualnie.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 30 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Sprzedający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie maila bądź telefonicznie. 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Zamawiającemu na e-mail (podany przy zawieraniu umowy) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 5. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 8. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Gwarancja

Wszystkie nasze produkty są objęte Gwarancją Producenta.

 

Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/